Iris Performing Arts is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Iris Portier is de Functionaris Gegevensbescherming van Iris Performing Arts Hij/zij is te bereiken via info@irisperformingarts.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Iris Performing Arts verwerkt je persoonsgegevens doordat je 
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te 
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online 
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@irisperformingarts.nl, dan 
verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken
Iris Performing Arts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze 
dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Dossiervorming indien je voor stem- of lifecoaching komt


Geautomatiseerde besluitvorming
Iris Performing Arts neemt niet op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Iris Performing Arts) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Iris Performing Arts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens 
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

N.A.W gegevens 3 jaar en Dossier 6 maanden na laatste gesprek
Delen van persoonsgegevens met derden
Iris Performing Arts verstrekt uitsluitend aan derden en alleen 
als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Iris Performing Arts gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Iris Performing Arts en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van 
je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@irisperformingarts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is 
gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Iris Performing Arts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Iris Performing Arts neemt de bescherming van jouw gegevens 
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@irisperformingarts.nl