De algemene- en betalingsvoorwaarden zijn zowel hardcopy als digitaal opvraagbaar bij: info@irisperformingarts.nl

Artikel 1 Algemene voorwaarden

1.1. Iris Performing Arts is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade, letsel of ongeval als gevolg van spel-, zang,- of dansbeoefening, het gebruik van de studio en de daarbij behorende faciliteiten.
1.2. Bij ziekte of afwezigheid van een docent of trainer wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les, repetitie of training, workshop, cursus telefonisch of per e-mail afgelast. Er wordt voor gezorgd dat deze ingehaald kan worden.
1.3. In geval van ziekte e.d. waardoor een leerling, deelnemer een les of klas niet kan volgen, ontvangen wij graag een mail met afmelding of een telefonische afmelding (whatsapp of sms) zodat de betreffende docent op de hoogte kan worden gesteld. (mail naar: info@irisperformingarts.nl of bel naar: 06-22977134).
1.4. Iris Performing Arts behoudt het recht om tijden, dagen, locaties, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.
1.5. Iris Performing Arts behoudt het recht om een les, workshop of training te annuleren bij te weinig aanmeldingen.
1.6. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen vervallen de musicalrepetities. De zanglessen, stemcoaching en trainingen gaan meestal door.
1.7.  De leerlingen, studenten en deelnemers houden zich aan de gedrags- en huisregels.
1.8. Alle informatie op de internetsite van Iris Performing Arts is met zorg samengesteld. Ondanks dat is het niet uit te sluiten dat informatie mogelijk niet juist, onvolledig en/of niet actueel meer is. Iris Performing Arts kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
1.9. Bezoekers en/of gebruikers van de internetsite van Iris Performing Arts kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze internetsite aangeboden informatie. Op alle op deze internetsite aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.
1.10.  Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Iris Performing Arts. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetsite te verveelvoudigen, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Iris Performing Arts
1.11. Tijdens de repetities mag er gefotografeerd worden. Representatieve foto’s mogen op Social Media worden gedeeld met vermelding van Iris Performing Arts.
1.12. Er mag voor repetitiedoeleinden gefilmd worden tijdens de repetitie. Alleen korte representatieve fragmenten (tot max 15 seconden) van liedjes en dansen mogen op Social Media worden getoond. Langer is niet toegestaan. Altijd met naamsvermelding Iris Performing Arts. Vragen hierover in overleg met Iris Performing Arts.
1.13. Tijdens de voorstellingen mag er door publiek miet worden gefotografeerd en gefilmd. Behalve als het verzoek vanuit Iris Performing Arts of Stichting IPA Producties wordt gedaan.
1.14. Bepaalde hyperlinks op deze internetsite brengen de bezoeker respectievelijk de gebruiker naar sites van derden, waarbij Iris Performing Arts geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Artikel 2 Huisregels

2.1. De deelnemers zijn verantwoordelijke voor hun eigen spullen. Waardevolle spullen mogen mee naar de studio.
2.2. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en schoeisel die passen bij de lessen, training of repetities die ze volgen. Buitenschoeisel is niet toegestaan in de studio, evenmin als zolen die afvegen op de studiovloer.
2.3. Eten in de repetitieruimtes is niet toegestaan.
2.4. Deelnemers dienen de kleedkamers en repetitieruimtes netjes en schoon achter te laten.
2.5. Bij wangedrag, het niet opvolgen van de huisregels en/of de afspraken (gedragsregels) of instructies van de docent of trainer heeft Iris Performing Arts het recht om de deelnemer deelname aan de repetitie of training te ontzeggen.
2.6. Bij ontzegging is geen restitutieplicht mogelijk. De verplichting tot betaling stopt twee maanden na ontzegging.

Artikel 3 Betalingsmogelijkheden

3.1.Maandelijkse overboeking
3.2.Kwartaalbetaling: (september, december en maart) d.m.v. overboeking 3.3.Jaarbetaling: totaalbedrag van een jaar (negen maanden) d.m.v. overboeking

Rabobank: NL18RABO01328.50.834, t.n.v.: Iris Performing Arts, Gouda

Artikel 4

Kortingen
4.1. Er geldt een korting van €5,- per termijn bij betaling in drie termijnen (kwartaalbetaling)
4.2. Er geldt een eenmalige korting van € 55,- bij het vooruitbetalen van het bedrag voor één jaar
4.3. Bij het volgen van twee of meer cursussen tegelijkertijd geldt een korting van 10% over de goedkoopste les (per maand).

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
5.1. Aanmelden voor een (musical)training of cursus kan op ieder gewenst moment.
5.2. Bij een maandelijkse en kwartaalbetaling geldt een opzegtermijn van twee maanden.
5.3. Bij een jaarbetaling is geen terugbetaling mogelijk bij het voortijdig beëindigen van het cursusjaar. Enige uitzondering is bij aantoonbaar langdurige ziekte.
5.4. Tot vier maanden vóór een presentatie en/of productie kan niet worden opgezegd.
5.5. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk bij vakanties, feestdagen, ziektes, ontzetting door wangedrag, uitval docenten.
5.6. Indien de deelnemer minderjarig is, zijn de ouder(s)/verzorger(s) betaling plichtig.
5.7. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bij een lockdown, worden bij de musicalproducties repetities aangeboden om de verloren repetities in te halen. Voor deze extra repetitieperiode brengen wij 50% van de normale contributie in rekening.
5.8. Zanglessen en stemcoaching kunnen per les of pakket worden gekocht. De pakketten blijven een jaar geldig.

Artikel 6 Aanmelden audities

6.1  Aanmelden voor audities kan tot op de dag zelf
6.2  Aanmelding is pas definitief na betaling.
6.3  Tot 2 weken van tevoren kan de auditie worden geannuleerd
6.4  Ook bij aanmelding via het internet gelden deze betalingsvoorwaarden
6.5  Annuleren kan alleen via e-mail

Lessen kunnen uitsluitend gevolgd worden indien aan de betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 7 Opzeggen, beëindiging theaterproductie
7.1. Opzeggen van deelname aan de productie(s), zanglessen en/of coaching kan alleen schriftelijk.

Artikel 8
Bij inschrijving voor een van onze theaterproducties teken je voor het volgende:
Instemming privacy en voorwaarden:
□ Ik geef hierbij aan akkoord te zijn met de privacyverklaring van Stichting IPA Producties/Iris
Performing Arts, welke te vinden zijn op de site van Iris Performing Arts.
□ Ik geef Stichting IPA Producties toestemming mijn gegevens in haar administratie op te
nemen. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt en behandeld conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
□ Ik geef Stichting IPA Producties/Iris Performing Arts toestemming om gepaste foto’s/video’s
op social media te zetten ter promotie van de bedrijven/de productie.
□ Ik stem in met de algemene- en betalingsvoorwaarden en gedragsafspraken van Stichting IPA
Producties/Iris Performing Arts. Deze kunt u vinden op www.irisperformingarts.nl. Blessures,
aandoeningen en/of ziektes van welke aard dan ook, dienen voorafgaand aan de lessen te
worden gemeld.
□ Ik verklaar kennis te hebben genomen met het repetitierooster, zoals geplaatst op de
website van Iris Performing Arts en niet vaker dan 3 keer afwezig te zijn. Bij geldige redenen en in goed overleg is vaker afwezig zijn bespreekbaar.
□Ik begrijp dat we alleen samen tot een mooie productie komen. Daarom zorg ik dat ik zo snel mogelijk mijn teksten, dansen en zangpartijen ken en dat ik een leuke, aanwezige en collegiale tegenspeler ben voor mijn medespelers.

© 2022-2023 Iris Performing Arts | Kamer van Koophandel: 50323652 Rabobank: NL18RABO01328.50.834, t.n.v.: Iris Performing Arts, Gouda